Kdy se platí daně v roce 2023? Přehled termínů pro vaše finance

Kdy Se Vyplaci Dane

Daňové přiznání

V České republice má většina z nás povinnost podat daňové přiznání do konce března následujícího roku. To se týká především osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců, kteří si přivydělávají nebo jim daň neodečítá přímo zaměstnavatel. Pokud si daňové přiznání podáváte sami, termín pro podání a zaplacení daně je 3. duben. Pokud vám s daněmi pomáhá daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 3. července. Nezapomeňte, že pokud vám vyjde daň k doplacení, je potřeba ji uhradit do stejného data jako podání daňového přiznání. V opačném případě vám hrozí penále z prodlení. Pokud si s termíny nejste jisti, vždy je lepší obrátit se na finanční úřad s dotazem.

Termín podání

Termín podání daňového přiznání je pro mnoho z nás synonymem pro stres a shon. Naštěstí existuje několik způsobů, jak si celý proces ulehčit a vyhnout se zbytečným komplikacím. Prvním krokem je ujasnit si, do kdy máte daně vlastně podat. Základní lhůta pro podání daňového přiznání je do konce března následujícího roku. Pokud si ale necháte zpracovat daňové přiznání daňovým poradcem, lhůta se prodlužuje do konce června. Dalším důležitým termínem je datum splatnosti daně. To je obvykle shodné s termínem pro podání daňového přiznání, tedy do konce března, respektive června. Pokud vám vychází daň k doplacení, je důležité ji uhradit včas, abyste se vyhnuli sankcím. Pro ty, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro podání prodloužena o jeden měsíc. Elektronické podání je v dnešní době velmi jednoduché a intuitivní a mnoho lidí ho vnímá jako pohodlnější variantu oproti papírové formě. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu podání, důležité je neotálet s přípravou dokladů a nenechávat vše na poslední chvíli.

Elektronické podání

V dnešní době, kdy je internet nedílnou součástí našich životů, je elektronické podání daňového přiznání čím dál populárnější volbou. Přináší s sebou řadu výhod, ať už se jedná o úsporu času nebo pohodlí. Daňové přiznání můžete podat z domova, a to kdykoli během dne, bez ohledu na otevírací hodiny finančního úřadu. Elektronické podání je navíc šetrnější k životnímu prostředí, jelikož šetří papír. Důležitým faktorem je také delší lhůta pro podání. Zatímco daňové přiznání podané v listinné podobě je nutné doručit na finanční úřad nejpozději do 3. dubna daného roku, v případě elektronického podání se lhůta prodlužuje o jeden měsíc, tedy do 2. května. Pokud daňové přiznání zpracovává a elektronicky podává daňový poradce, je termín pro podání dokonce 3. července. Pro elektronické podání existuje několik možností. Můžete využít online formulář dostupný na webových stránkách Finanční správy, datovou schránku nebo daňový portál. Pro přístup k těmto službám je nutné vlastnit elektronický podpis. Informace o termínech pro podání daňového přiznání a platbu daně z příjmů naleznete na webových stránkách Finanční správy, kde jsou k dispozici i další užitečné informace a návody.

kdy se vyplaci dane

Daňový bonus

Daňový bonus je příjemnou kompenzací pro poplatníky, kteří během roku uplatňovali daňové zvýhodnění na dítě. Nejde o automatickou záležitost, je nutné o jeho vyplacení požádat v rámci daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání. Termíny pro podání daňového přiznání se liší podle toho, zda ho podáváte sami, nebo s pomocí daňového poradce. Pokud podáváte daňové přiznání sami, musíte tak učinit nejpozději do 1. dubna následujícího roku. Daňoví poradci mají lhůtu delší, a to do 1. června. Pokud vám vyjde daňový bonus, finanční úřad vám ho vyplatí do 30 dnů od podání daňového přiznání, a to na účet, který jste uvedli v daňovém přiznání. Pokud jste si termín pro podání daňového přiznání nechali prodloužit, finanční úřad vám daňový bonus vyplatí do 30 dnů od konce prodloužené lhůty.

Slevy na dani

V České republice existuje několik daňových slev, které mohou snížit vaši daňovou povinnost. Mezi nejznámější patří sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na studenta nebo sleva na invaliditu. Abyste mohli slevy uplatnit, je nutné podat daňové přiznání včas, a to nejpozději do konce března následujícího roku, pokud podáváte daňové přiznání sami. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, máte čas až do konce června. Termín pro podání daňového přiznání je klíčový pro včasné získání případného přeplatku na dani. Finanční úřad má na vrácení přeplatku lhůtu 30 dnů od podání daňového přiznání, respektive od konce lhůty pro podání, pokud podáváte daňové přiznání v posledním možný den. Využijte všech dostupných slev a odečitatelných položek, abyste optimalizovali svou daňovou povinnost a získali co nejvyšší možný přeplatek.

Daň z příjmu

Daň z příjmů se v České republice platí z různých zdrojů, jako jsou například příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu. Termíny pro podání daňového přiznání a zaplacení daně se liší v závislosti na typu příjmu a způsobu jeho zdanění. Pro zaměstnance, kteří mají daň odváděnou srážkou z platu, je důležité datum 1. dubna. Do tohoto data musí zaměstnavatel zaměstnanci vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok. Pokud si zaměstnanec podává daňové přiznání sám, například kvůli uplatnění slev nebo odpočtů, má čas do 3. července. OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné, musí podat daňové přiznání a zaplatit daň do 2. května. Pokud si OSVČ nechává zpracovat daňové přiznání daňovým poradcem, prodlužuje se lhůta do 1. července. Pro platbu daně z příjmů existuje několik možností, například bankovní převod, poštovní poukázka nebo platba v hotovosti na finančním úřadě. Důležité je dodržet stanovené termíny, jinak hrozí sankce v podobě penále.

kdy se vyplaci dane

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je třeba uhradit vždy jednou ročně, a to nejpozději do konce května. Pokud je však daň splatná v sobotu, v neděli nebo ve svátek, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Vlastníci nemovitostí, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro zaplacení daně prodlouženou až do konce června. Je důležité si termín platby pohlídat, jelikož v případě prodlení hrozí sankce. Finanční úřad může v takovém případě vyměřit penále za pozdní úhradu. Pro zjištění přesného data splatnosti daně z nemovitosti je vhodné navštívit webové stránky Finanční správy České republiky, kde jsou k dispozici aktuální informace.

Silniční daň

Silniční daň je daň, kterou platí v České republice provozovatelé vozidel registrovaných v České republice, pokud tato vozidla slouží k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Výše daně se odvíjí od typu a emisní třídy vozidla a počtu náprav.

Termín pro podání daňového přiznání a zaplacení silniční daně je do 31. ledna následujícího roku, za který se daň platí. Pokud je posledním dnem lhůty sobota, neděle nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Pro podání daňového přiznání k silniční dani lze využít elektronické podání, papírový formulář nebo datovou schránku. Platbu daně je možné provést bezhotovostně na účet správce daně, poštovní poukázkou nebo hotově na pokladně finančního úřadu.

Informace o termínech pro placení daní a další užitečné informace naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky, kde jsou k dispozici také formuláře pro daňové přiznání a další dokumenty.

DPH

DPH, neboli daň z přidané hodnoty, je pro mnoho podnikatelů a firem důležitým termínem. Kdy se platí a jak nepřehlédnout důležité termíny? Záleží na tom, zda jste plátcem DPH, nebo ne. Plátci DPH odvádí daň státu pravidelně, a to měsíčně nebo čtvrtletně. Termín pro podání daňového přiznání a zaplacení DPH je vždy 25. den následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období. Pokud tento den připadá na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta na nejbližší následující pracovní den. Neplátci DPH se s touto daní setkávají spíše jako s položkou na fakturách od dodavatelů. Pro ně je důležité sledovat, zda dodavatel uvádí cenu s DPH, nebo bez ní. Informace o termínech pro vyplácení daní, včetně DPH, najdete na webových stránkách Finanční správy České republiky. Tam také naleznete formuláře pro daňové přiznání a další užitečné informace. Dodržování termínů je klíčové, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám a sankcím.

kdy se vyplaci dane
Daň Termín pro podání Termín pro platbu
Daň z příjmů fyzických osob do 31. března (nebo do 30. června s daňovým poradcem) do 31. března (nebo do 30. června s daňovým poradcem)
Daň z příjmů právnických osob do 3 měsíců od konce účetního období do 3 měsíců od konce účetního období
Daň z přidané hodnoty (DPH) - měsíční plátce do 25. dne následujícího měsíce do 25. dne následujícího měsíce
Daň z přidané hodnoty (DPH) - čtvrtletní plátce do 25. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí do 25. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí

Platba daní

V České republice má každý daňový poplatník povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z příjmů do stanoveného data. Termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů fyzických osob je standardně 31. březen následujícího roku. Pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, termín se prodlužuje do 1. července. Pro podnikatele a firmy se termíny liší v závislosti na typu daně a zvoleném účetním období. Důležité je si termíny hlídat, jelikož v případě pozdního podání daňového přiznání nebo platby daně hrozí sankce. Pro zjištění přesných termínů a lhůt pro váš konkrétní případ doporučujeme navštívit webové stránky Finanční správy České republiky nebo se obrátit na daňového poradce. Na stránkách Finanční správy naleznete také informace o způsobech platby daní, formuláře k daňovému přiznání a další užitečné informace.

Splátky daně

V České republice se daň z příjmu fyzických osob platí zpravidla jednou ročně. Termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně je standardně do 31. března následujícího roku. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta do 1. července. V případě, že daň z příjmu vychází vyšší než 30 000 Kč, je nutné ji uhradit ve dvou splátkách. První splátka se platí ve stejné lhůtě jako daňové přiznání, tedy do 31. března (případně do 1. července), druhá splátka je pak splatná do šesti měsíců od podání daňového přiznání. Pro platbu daně z příjmů fyzických osob je možné využít různé způsoby platby, například bankovní převod, poštovní poukázka nebo platba v hotovosti na pokladně finančního úřadu. Důležité je dbát na správné vyplnění všech údajů pro platbu, zejména variabilního symbolu, aby byla platba správně identifikována a přiřazena k vašemu daňovému přiznání. Včasné podání daňového přiznání a úhrada daně je důležitá, abyste se vyhnuli případným sankcím a penále.

kdy se vyplaci dane

Pokuty za prodlení

V České republice platí pro podávání daňových přiznání a úhradu daní pevně stanovené termíny. Pokud tyto termíny nedodržíte, hrozí vám ze strany finanční správy sankce v podobě pokut za prodlení. Výše těchto pokut se liší v závislosti na výši daně a délce prodlení. V případě pozdního podání daňového přiznání se pokuta počítá za každý den prodlení a její výše se odvíjí od 1 promile stanovené daně, maximálně však může dosáhnout až 5 % z této daně. Kromě pokuty za opožděné podání daňového přiznání vám hrozí také pokuta za opožděnou platbu daně. Ta se počítá jako 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pamatujte, že neznalost zákona neomlouvá. Důrazně doporučujeme, abyste si lhůty pro podání daňového přiznání a úhradu daně vždy ověřili a daně platili včas, abyste se vyhnuli zbytečným sankcím.

Daňový kalendář

V České republice se daně platí v pravidelných termínech, které je dobré si hlídat, abyste se vyhnuli sankcím. Pro fyzické osoby je klíčové datum 1. dubna, do kdy je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmů, pokud tak neučiní za vás zaměstnavatel. Tento termín platí i pro zaplacení daně, pokud vám vznikla povinnost doplatit daň. Pokud si podáváte daňové přiznání sami, máte možnost posunout termín o 3 měsíce, tedy do 1. června. Využít k tomu můžete služeb daňového poradce, čímž se termín automaticky prodlužuje do 1. června, nebo si o prodloužení požádat finanční úřad do 1. dubna. Pro podnikatele a firmy se termíny liší v závislosti na typu daně a zvoleném zdaňovacím období. Mezi nejběžnější daně patří daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a silniční daň. Pro daň z příjmů právnických osob je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně 3 měsíce po skončení zdaňovacího období, nejpozději však do 1. dubna následujícího roku. Daň z přidané hodnoty se platí standardně měsíčně nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Silniční daň se platí jednorázově do 31. ledna daného roku.

kdy se vyplaci dane

Užitečné informace

V České republice mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob povinnost podat daňové přiznání nejpozději do 1. dubna následujícího roku. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tato lhůta se prodlužuje do 1. července. Pro podání daňového přiznání elektronicky je lhůta posunutá až do 2. května. Daň z příjmů se platí do lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud vám vychází daň na vrácení, máte na vrácení přeplatku na dani nárok do 30 dnů po dni splatnosti daně, nejpozději však do 3 měsíců. V případě, že daňové přiznání podáváte elektronicky a zároveň s ním požádáte o vrácení přeplatku na účet, je lhůta pro vrácení zkrácena na 20 dnů. Pro plátce daně z příjmů právnických osob platí lhůta pro podání daňového přiznání do 3 měsíců od konce zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje o 3 měsíce v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Daň z příjmů právnických osob se platí do lhůty pro podání daňového přiznání.

Publikováno: 24. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor:

Tagy: kdy se vyplaci dane | informace o termínech pro vyplácení daní